Algemene voorwaarden van Zitform international B.V.

Gevestigd  te Culemborg

Pascalweg 9

4104BE Culemborg

KvK nummer : 54168961

ARTIKEL 1 OFFERTES

1. Alle offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.

2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond,

gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden

artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering

enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten,

maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en

esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding

en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde

zaken te weigeren.

3. Door de verkoper desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te

allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld

worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te

bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de

verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave

wenst.

ARTIKEL 2 ACCEPTEREN VAN ORDERS

1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot

geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door de verkoper aangegaan onder de

opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de

koper voldoende kredietwaardig is.

2. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door de

verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet

kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper,

wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de verkoper te allen

tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.

3. Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige

overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order

geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan,

van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen

zal voldoen.

4. Orders door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor koper en verkoper bindend,

met dien verstande, dat de verkoper het recht heeft, binnen 15 werkdagen aan de

koper schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan

uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger

ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger

redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als

geannuleerd geldt, tenzij koper en verkoper alsnog overeenstemming bereiken.

5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van

kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper, behoudens

het daaromtrent bepaalde in artikel 5. Indien verkoper niet binnen 15 werkdagen

na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt verkoper geacht

akkoord te zijn gegaan.

6. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de

inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de

levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper uitdrukkelijk

in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te

wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert,

wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

7. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en

levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper,

mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten

berekenen.

8. Voor orders met een factuurbedrag van minder dan € 230 zal de verkoper in verband

met de hogere kosten een vergoeding berekenen. Indien koper en verkoper

hier geen afspraken over gemaakt hebben, geldt een vergoeding van € 12.

9. Indien een overeenkomst van koop en verkoop tot stand komt naar aanleiding van

een bezoek, dat door de particuliere klant van de koper aan de toonkamer van de

verkoper wordt gebracht, dan kan de verkoper voor het verrichten van deze dienst

aan de koper een vergoeding berekenen.

10. Indien de verkoper besluit de door de koper bestelde meubelen op diens verzoek

te bekleden met een door de koper te verstrekken bekledingsmateriaal (zogenaamde

eigen stof), dan wel met een bekledingsmateriaal, hetwelk door de

verkoper niet in voorraad wordt gehouden maar waarvan hij wel stofstalen

beschikbaar heeft (zogenaamde commissiestof), dan vind de overeenkomst van

koop en verkoop plaats onder de volgende voorwaarden.

a. Eigen stof moet door de koper franco aan de verkoper worden geleverd.

b. Opgave door de koper van stof voor bestelling bij een grossier wordt niet door

de verkoper aanvaard, tenzij dezelfde stof ook door de verkoper in commissie

wordt gehouden.

c. De koper dient de eigen stofcoupon te voorzien van een label met zijn naam en

adres, het ordernummer en het artikelnummer.

d. Indien de koper aan de verwerking van door hem verstrekte eigen stof bijzondere

eisen stelt wat draadrichting of dessin betreft, zonder dat hij duidelijke

verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaardt de verkoper hiervoor geen

aansprakelijkheid.

e. Restanten van geleverde eigen stof kunnen nimmer worden teruggevorderd of

voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

f. Voor moeilijk te bewerken eigen stof (zeer losgeweven stof, op patroon te

bewerken dessin e.d.), leder en kunstleder op textielbasis, alsmede voor stoffering

in twee kleuren zal, indien het stofferen met hogere verwerkingskosten

gepaard gaat, dit extra stoffeerloon aan de koper in rekening worden gebracht,

nadat hem zulks is medegedeeld en hij van zijn instemming heeft doen blijken.

g. Voor meubelen, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de

levertijd eerst in na ontvangst van de stof. Zodra verkoper de stof heeft ontvangen,

zal hij dat aan koper bevestigen.

ARTIKEL 3 VERZENDING EN LEVERING

1. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door

in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding

der zaken gelijkvloers aan het magazijn van de koper. De zaken reizen in dat geval

tot het moment van levering voor risico van de verkoper.

2. In alle andere gevallen is de levering geschied, zodra de zaken aan het spoorwegstation

of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel, gelegen het

dichtst nabij de fabrieken of de magazijnen van de verkoper, zijn afgegeven. In

deze gevallen reizen de zaken steeds voor risico van de koper, zelfs wanneer uit

de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de

door derden geëiste verklaring “onvoldoende verpakt”, tenzij door de koper terstond

na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de zaken door de

koper aan het magazijn van de verkoper worden afgehaald, reizen zij met een ter

plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van de verkoper. Verlangt de koper

een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.

3. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten

zijn ingecalculeerd in de prijs.

4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken

terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten,

onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

ARTIKEL 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de

koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:

– door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te

leveren zaken, of

– krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte

of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede

– ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige

overeenkomsten.

Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot

zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat

betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door

be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze.

Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt,

worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper

bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit

zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken

anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van

de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid

vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling

wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de

onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot

zekerheid van vorderingen aan derden.

3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de

zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd

van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd

het bepaalde in artikel 10 lid 6.

5. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt

en ddoor een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt

het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.

6. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden

eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de

gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de

omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

7. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op

een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan

aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming

van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 5 DE LEVERTIJD

1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich,

zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk

voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft

kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige

vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de

levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn

een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de

koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor

rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst

te ontbinden.

3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd,

wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere

termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum

van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het

recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te

ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

ARTIKEL 6 RECLAMES

1. Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der zaken schriftelijk ter kennis

van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de

reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding

geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld.

Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames,

die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op

voorafgaande of volgende leveranties.

2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de

zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.

3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van

1 jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming

van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.

4. Reclames op door de verkoper geleverde zaken, welke reeds door de koper zijn

doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk

door de koper zijn ingediend bij voorkeur door middel van een volledig ingevuld,

door de Centrale Bond van Meubelfabrikanten in omloop gebracht, meubel-serviceformulier.

5. Indien een koper tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn

verlengd – indien deze nog niet was overschreden – totdat het geschil is

geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen.

6. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen,

kunnen de zaken door de koper slechts geretourneerd worden nadat de verkoper

zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien verkoper niet binnen

10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van koper reageert, wordt hij

geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient

hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke

schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen

onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de

koper zijn.

7. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde meubelen,

van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de

verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die

reparaties heeft akkoord verklaard.

ARTIKEL 7 GARANTIE

1. De verkoper verleent voor de door hem geleverde meubelen, te rekenen vanaf de

dag van de facturering aan de koper, jegens de koper en de eerste gebruiker

garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke

bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:

– binnen 1 jaar na de factuurdatum:

de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht

binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper;

– binnen 2 jaar na de factuurdatum:

de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht

binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper;

– binnen 3 jaar na de factuurdatum:

de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht

binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.

Vorengenoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden,

indien de ingebruikneming van het meubel heeft plaatsgevonden na de

factuurdatum.

2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken

sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht

verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

ARTIKEL 8 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor

schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto

factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor

koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van

derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar

onredelijk bezwarend zijn.

ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1. Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting

of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de

uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige

termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele

niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. De verkoper

dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare

tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.

2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de

overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan

kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden

van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de

verkoper.

3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het

recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar

verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

ARTIKEL 10 DE BETALING

1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen twee

weken na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering

plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.

2. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen

een maand verrekend.

3. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding

verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of

gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een

maximum van 10% per jaar.

4. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het

niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere

maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.

5. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen,

van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie

van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat

gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat

enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde

zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel

verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere

vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.

6. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling

van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische

bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen

van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 3 van

dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen

maximaal 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 12.

7. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 6 bedoelde kosten

begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door

hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te

boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper

is gevestigd.aarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling